HOT NEWS

นักศึกษาติดสอบแจ้งเลื่อนตรวจเลือกทหาร ที่สัสดีอำเภอ ระหว่าง 21 เม.ย.64 - 15 พ.ค.64

นักศึกษาติดสอบแจ้งเลื่อนตรวจเลือกทหาร ที่สัสดีอำเภอ ระหว่าง 21 เม.ย.64 - 15 พ.ค.64

ตามที่ กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการในระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 เม.ย.64(เว้นวันที่ 6 เม.ย. 64 และวันที่ 12-15 เม.ย. 64) แต่เนื่องจากในปีนี้ มีการแพร่ระบาดของCOVID-19 ทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับเลื่อน การเรียน การสอน และห้วงเวลาการสอบ โดยเฉพาะการจัดทดสอบวิชาสามัญในระบบการคัดเลือกกลางระหว่าง 3-4 เม.ย. 64 ส่งผลให้กำหนดวันสอบของนักศึกษาตรงกับห้วงเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร กองทัพบกจึงได้อำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามข้อจำกัดข้างต้น

ไกลแค่ไหน เราก็ไปถึง

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเร

“กองทัพบก คือ แนวหน้า เมื่อประชาประสบภัย”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงฯ ช่วยกันปรับปรุ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบก

นักศึกษาติดสอบแจ้งเลื่อนตรวจเลือกทหาร ที่สัสดีอำเภอ ระหว่าง 21 เม.ย.64 - 15 พ.ค.64

นักศึกษาติดสอบแจ้งเลื่อนตรวจเลือกทหาร ที่สัสดีอำเภอ ระหว่าง 21 เม.ย.64 - 15 พ.ค.64

ตามที่ กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการในระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 เม.ย.64(เว้นวันที่ 6 เม.ย. 64 และวันที่ 12-15 เม.ย. 64) แต่เนื่องจากในปีนี้ มีการแพร่ระบาดของCOVID-19 ทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับเลื่อน การเรียน การสอน และห้วงเวลาการสอบ โดยเฉพาะการจัดทดสอบวิชาสามัญในระบบการคัดเลือกกลางระหว่าง 3-4 เม.ย. 64 ส่งผลให้กำหนดวันสอบของนักศึกษาตรงกับห้วงเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร กองทัพบกจึงได้อำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามข้อจำกัดข้างต้น

ไกลแค่ไหน เราก็ไปถึง

ไกลแค่ไหน เราก็ไปถึง

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพัน ขุนอาสา507 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับเจ้าคณะตำบลระโสม, คณะสงฆ์อำเภอภาชี และประชาชนจิตอาสา จ.พระนครศรีอยุธยา (โครงการร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่ 8) นำผ้าห่ม, ข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์การเรียน มอบให้กับนักเรียนบนดอยสูง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในการศึกษา ณ รร.บ้านห้วยบก ต.อมก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

“กองทัพบก คือ แนวหน้า เมื่อประชาประสบภัย”

“กองทัพบก คือ แนวหน้า เมื่อประชาประสบภัย”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยทางหน่วยนำน้ำไปใส่ในระบบประปาประจำหมู่บ้าน และถังใส่น้ำตามบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ โดยได้แจกจ่ายน้ำดังกล่าว จำนวน 2 เที่ยว รวม 20,000 ลิตร ให้กับประชาชน

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงฯ ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมดำเนินการ ทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ในโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

"ร่วมไม้ร่วมมือ..ช่วยกันพัฒนา"

"ร่วมไม้ร่วมมือ..ช่วยกันพัฒนา"

ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 402 ร่วมกับพี่น้องประชาชน ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดฝายชะลอน้ำ และท่อประปาภูเขา เพื่อให้มีความสะอาด รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะถึงห้วงฤดู ให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดเวลา ณ ฝายชะลอน้ำ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

"จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ชุมชนรอบค่าย ครู นักเรียน สร้างสรรค์ สามัคคี ดีต่อใจ "

"จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ชุมชนรอบค่าย ครู นักเรียน สร้างสรรค์ สามัคคี ดีต่อใจ "

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จัดกำลังร่วมกับ ครูนักเรียน 50 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด พัฒนาเขตสุขาภิบาล ตัดหญ้า พัฒนาทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาด กำจัดวัชพืช พร้อมด้วย ฉีดพ่นสารเคมี ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ตามสถานที่อาคารเรียน ณ รร.ชุบศร ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ถ่ายทอดความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแพทย์สนาม เพื่อดูแลประชาชน และประเทศชาติต่อไป

ถ่ายทอดความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาแพทย์สนาม เพื่อดูแลประชาชน และประเทศชาติต่อไป

พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สาธิตการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง ในการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ “โรงพยาบาลสนามจากอดีต สู่ปัจจุบัน สานต่ออนาคต” ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมกับนำชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) ชุดปฏิบัติการทางน้ำ และทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการช่วยชีวิตขั้นสูง และ เครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน เช่น เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) , เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน พร้อมในการช่วยชีวิต อีกทั้งยังมีห้องแยกความดันลบสนาม (Mobile Negative Pressure) ที่พร้อมสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ช่วยหยุดไฟ หยุดยั้งหายนะ 

ช่วยหยุดไฟ หยุดยั้งหายนะ 

ทหารอยู่ข้างประชาชนเสมอ  เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 13.30น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงรับซื้อขยะรีไซเคิล​ของบริษัทวสันต์ศิภาพรรีไซเคิล​ แอนด์คอนสตรัคชั่น​ จำกัด หมู่ที่​ 11 ต.ไม้เค็ด​ อ.เมืองปราจีนบุรี​ จ.ปราจีนบุรี มทบ.12 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.12 ได้นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าดับเพลิงที่ลุกไหม้กองขยะรีไซเคิลดังกล่าว

ทบ.ออกประกาศชมเชย พร้อมสดุดี อส.ทพ. สกล ปัญญา

ทบ.ออกประกาศชมเชย พร้อมสดุดี อส.ทพ. สกล ปัญญา

หลังเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ยังบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตผู้อื่น จากเหตุการณ์ลอบยิงฐานปฏิบัติการบ้านไอร์กือเนาะ อ.ศรีบรรพต จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่เป็นเหตุให้ อาสาสมัครทหารพราน สกล ปัญญา ตำแหน่ง พลปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่ 4906 กรมทหารพรานที่ 49 ปฏิบัติหน้าที่ ราชการสนามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จนกระทั้งเสียชีวิต เมื่อ19 มีนาคม 2564 โดยก่อนหน้านี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เคยเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ อาสาสมัครทหารพราน สกล ปัญญา พร้อมให้กำลังใจกับญาติมาก่อนแล้ว หลังการเสียชีวิต ทางครอบครัวได้แจ้งถึงเจตจำนงค์ของอาสาสมัครทหารพราน สกล ปัญญา ที่ประสงค์บริจาคอวัยวะของตนเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่น จึงได้ดำเนินการบริจาคอวัยวะให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย( โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ )ได้นำไปปลูกถ่ายเพื่อการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยโรคตับ, โรคไต, โรคหัวใจ และโรคดวงตา ที่รอรับการบริจาคอวัยวะได้ถึง 6 รายเป็นที่เรียบร้อย นำมาซึ่งการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยดังกล่าว

   เรื่องน่าสนใจ

รับสมัคร...ทหารอาสา

รับสมัคร...ทหารอาสา 29 มี.ค. – 23 เม.ย. 64  กองทัพบก ได้เปิดโอกาสอีกครั้ง... ให้ผู้ที่มีใจรักอาชีพทหาร และอยากร่วมงานกับกองทัพบก สมัครสอบคัดเลือก เข

โรงเรียนนายร้อยฯ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร

ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 - 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2564

ทบ. เปิดรับทหารกองเกิน 18-20 ปี ยังไม่ถึงเกณฑ์และ 22-29 ปี

ที่ผ่านตรวจเลือกแล้ว สมัครเป็นทหารกองประจำการปี 64 เป็นกรณีพิเศษ ทาง Online กองทัพบกเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำก

 คลิปวีดีโอน่าสนใจ

ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน

ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน เน้นย้ำให้หน่วยสกัดกั้นบุคคลและสิ่งผิดกฎหมาย มาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งสร้างเครือข่ายภา

ตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

กองทัพบก จะทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (เว้นวันที่ ๖ เมษายน (วันจักรี)) และห้วงวันที่ ๑๒ ถึง ๑๕ เมษายน พ

รับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (จปร.)ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564

ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 - 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป) สมัครสอบได้ตั้งแต่วัน

โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปี 2564

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 และปล่อยขบวนรถยนต์ บรรท

รับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปี 2564

ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 - 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป) สมัครสอบได้ตั้งแต่วัน

  แกลเลอรี่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 02-2802360-3


Follow Us
 
 

Engine by shopup.com