เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ภารกิจ

วางแผนปฏิบัติการ ประสานงาน ติดตามประเมินผล ตรวจวิเคราะห์ข่าวสารจากสื่อมวลชน ตลอดจนถ่ายภาพ และเก็บรวบรวมภาพกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ของ กองทัพบกเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บังคับบัญชา และตามกิจกรรมพิเศษ ในความรับผิดชอบของ ศปก.ทบ. และหน่วยงานในควบคุม   ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโดยมี ลก.ทบ. เป็น หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

 การแบ่งมอบ 

 ศปส.ทบ. เป็นหน่วยขึ้นตรง ศปก.ทบ. โดยมี ลก.ทบ. เป็น หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่

1.วางแผนปฏิบัติการ ประสานงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจตามสถานการณ์เร่งด่วนและตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

2.รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สำหรับงานประชาสัมพันธ์

3.ดำเนินการงานโฆษก ทบ.,ผลิดสื่อประชาสัมพันธ์

4.ประสานงานสื่อมวลชนทุกสาขาในการชี้แจง เผยแพร่ข้อมูล ให้ส่งเสริมการดำเนินงานของ ศปก.ทบ.

 

 

 

 

 

 


31 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 14140 ครั้ง

Engine by shopup.com