รับสมัคร...ทหารอาสา

หมวดหมู่: เรื่องน่าสนใจ


รับสมัคร...ทหารอาสา  29 มี.ค. – 23 เม.ย. 64


 กองทัพบก ได้เปิดโอกาสอีกครั้ง... ให้ผู้ที่มีใจรักอาชีพทหาร และอยากร่วมงานกับกองทัพบก สมัครสอบคัดเลือก เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในชื่อ “ทหารอาสา” 
รับเฉพาะผู้ชาย!!! 
ปีนี้ให้ทำหน้าที่ในกรมทหารราบและกองพันทหารราบ จำนวน 242 นาย 
แบ่งเป็น น.สัญญาบัตร 63 อัตรา และ น.ประทวน 179 อัตรา
* ใครสมัครได้บ้าง (คุณสมบัติ)


1. กำลังพลสำรอง (ทหารกองหนุนประเภทที่ 1) ของ ทบ., ทร. หรือ ทอ. 
2. ผู้ที่จบ รด. ชั้นปีที่ 3 – 5 ที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (มี สด.8 เล่มเขียวแล้ว)
3. ผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (พลทหาร) เข้ารับราชการและปลดแล้ว (รับถึงรุ่นที่ปลดวันที่ 30 เม.ย.64)
* ดูคุณวุฒิการศึกษาเป็นหลัก : 

 ทหารอาสาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ... คลิกข้างล่างนี้เลย!!
https://www.tdc.mi.th/pdf/2564/Army_TDC_01.pdf


ไม่ว่าคุณจะเคยมียศทางกองหนุนเป็นอะไรก็ตาม คุณสามารถสมัครเข้าสอบในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร หรือ น.ประทวน ก็ได้ โดยให้ดูที่คุณวุฒิการศึกษาก่อน เป็นอันดับแรก
- คุณวุฒิปริญญาตรี สมัครสอบในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร 
- จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครสอบในตำแหน่ง น.ประทวน
* อันดับต่อไป... ดูเรื่องอายุ : 
รับสมัครคนตามช่วงอายุ โดยแยกตามตำแหน่ง ดังนี้
- ตำแหน่ง น.สัญญาบัตร อายุ 18 - 30 ปี 
- ตำแหน่ง น.ประทวน อายุ 18 -  25 ปี (อัตราพลขับ รับอายุ 22 – 25 ปี) 
* ตำแหน่งที่เปิด & สถานที่ทำงาน
กองทัพภาคที่ 2 :
น.สัญญาบัตร 
- ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล (ผช.ธก./กพ.)  (อัตรา ร้อยเอก)  5 อัตรา
- ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (อัตรา ร้อยโท) 34 อัตรา
น.ประทวน : 
- หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร. (อัตรา สิบเอก) 102 อัตรา
- พลขับตอนยานยนต์ (อัตรา สิบเอก) 9 อัตรา
กองทัพภาคที่ 3 :
น.สัญญาบัตร 
- ผช.ธก./กพ. (อัตรา ร้อยเอก)  2  อัตรา
- ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. (อัตรา ร้อยโท) 22 อัตรา
น.ประทวน 
- หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร. (อัตรา สิบเอก) 66 อัตรา
- พลขับตอนยานยนต์ (อัตรา สิบเอก) 2 อัตรา
* บรรจุชั่วคราว … 
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี อาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน 4 ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 8 ปี) ทั้งนี้ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับประเภทนายทหารสัญญาบัตร และอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับประเภทนายทหารประทวน
* ยศที่ได้รับ ...
ยศทหารที่ได้รับถือ เป็นยศทหาร “ชั่วคราว” เพื่อใช้ในการปกครองบังคับบัญชา การดำเนินการทางวินัย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เทียบเท่าทหารประจำการ (ยกเว้นการค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าเช่าบ้าน, เครื่องราชอิสริยาภรณ์) 
* อัตราเงินเดือน ...
น. เริ่มต้นที่ 15,000 บาท 
ส. เริ่มต้นที่ 10,600 บาท (เงินเดือน 8,600 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 23 เม.ย. 64
ในวันเวลาราชการ
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ มณฑลทหารบก 34 แห่ง ในส่วนภูมิภาค

 

 

 

31 มีนาคม 2564

ผู้ชม 28456 ครั้ง

Engine by shopup.com