กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm64.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ 1 - 28 ก.พ. 64

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2544 - 2546) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3) และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2535 - 2542) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ จากการจับได้สลาก “ดำ” หรือ ได้รับการปล่อยตัวเพราะมีการสมัครพอ
รับสมัครเฉพาะผลัดที่ ๑/๖๔ สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วย ในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร แต่เลือกได้เพียงคนละ ๑ มณฑลทหารบกเท่านั้น
และให้ไปคัดเลือก ในวันที่ ๕ มี.ค. ๖๔ ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน
เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
2. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) เฉพาะผู้ที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2535 - 2542)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง, บิดา และมารดา
5. หลักฐานการศึกษาหรือคุณวุฒิพิเศษ
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
7. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลในสังกัด ทบ. หรือโรงพยาบาลของรัฐ
สิทธิประโยชน์
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับราชการทหาร และไม่ขอสิทธิลดวันรับราชการ เมื่อครบกำหนดปลด 2 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด มีสิทธิเพิ่มเติม ดังนี้
- อายุไม่เกิน ๒๔ ปี จะได้รับโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. ตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด และเมื่อเป็นนักเรียนนายสิบแล้ว หากมีผลการศึกษายอดเยี่ยมสามารถต่อยอดเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกได้อีก
- ได้รับคะแนนเพิ่มเติมพิเศษเป็นร้อยละ 15 ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน ทบ. ในแต่ละช่วงเวลา หลังปลดออกจากกองประจำการ
2. ผู้สมัครซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษ มีสิทธิลดวันรับราชการในกองประจำการน้อยกว่า 2 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด แต่จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานคุณวุฒิพิเศษต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันคัดเลือก และต่อหน่วยทหารในวันรายงานตัวเข้ากองประจำการ
3. มีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี อาทิ
- ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามอัตราที่ กห. กำหนด
- ได้รับสวัสดิการต่างๆ การรักษาพยาบาล ใน รพ. ในสังกัด ทบ.
- สำหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับชั้น ม.ปลาย ในระหว่างรับราชการทหารกองประจำการ จะมีสิทธิได้รับการศึกษาต่อตามระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จนสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
- ผู้ที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่อครบกำหนดมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขอรับราชการในกองประจำการต่อได้คราวละ 1 ปี จนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์
4. การไม่มาเข้ารับการคัดเลือกหรือเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ไม่มารายงานตัวเข้าหน่วยทหารตามที่ทางราชการกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิการสมัครฯ โดยอัตโนมัติ
5. ผู้สมัครที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่มาทำการคัดเลือกหรือไม่ผ่านการคัดเลือก หรือไม่มารายงานตัวเข้ากองประจำการ จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหารของนายอำเภอ ณ ภูมิลำเนาทหารของตนเอง
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี นรด. โทร. 02 223 3259
 
 
 
 
 
 
 

02 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 3874 ครั้ง

Engine by shopup.com