เตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย

บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

มณฑลทหารบกที่ 27 เตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563 ณ สนามหน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด โดยเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ความชำนาญของกำลังพล ในการใช้ยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ พื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการบูรณาการ วางแผน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ประกอบด้วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.27, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, มูลนิธิกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด และสมาคมสาเกตกุศลสงเคราะห์ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวว่าการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ ทุกหน่วยมีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่น สร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 34 ครั้ง

Engine by shopup.com