การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563
ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นมา ทำให้การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องเลื่อนออกไป กองทัพบกโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยให้กระจายสนามสอบคัดเลือกไปตามพื้นที่ของทุกกองทัพภาค เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ สำหรับในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสนามสอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก และ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ทุกกองทัพภาค อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดูแลผู้สมัครสอบ และผู้ปกครองให้ได้รับความสะดวกในการสอบครั้งนี้ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกครั้งนี้ ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น จัดรถรับ-ส่ง จัดรถครัวสนาม

สำหรับการสอบคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ตรวจการปฏิบัติของหน่วยทหาร ที่รับผิดชอบในการจัดสนามสอบ และการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

 

 

29 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 170 ครั้ง

Engine by shopup.com