ร. 8 ช่วยเหลือเกษตรกรใน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ"

ร. 8 ช่วยเหลือเกษตรกรใน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ"

ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.8 พัน.2) ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงแก่น้องทหารกองประจำการ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ได้รับผลกระทบในการจำหน่ายผลผลิต

โดยรับซื้อ...จากกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนระบบธรรมชาติสู่เศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านโนนคอม หมู่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 ราย รวมกลุ่มเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

 

26 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 10 ครั้ง

Engine by shopup.com