ทบ.เดินหน้าช่วยซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ต่อเนื่อง ล่าสุดมอบบ้านหลังที่ ๑๕๔ ให้”น้องพลอย”เด็กหญิงสู้ชีวิตที่ จ.ฉะเชิงเทรา

ทบ.เดินหน้าช่วยซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ต่อเนื่อง ล่าสุดมอบบ้านหลังที่ ๑๕๔ ให้”น้องพลอย”เด็กหญิงสู้ชีวิตที่ จ.ฉะเชิงเทรา

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๑ ร่วมอำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคเอกชนและ�จิตอาสา ลงพื้นที่เข้าสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวของ นางสาว พลอย มลสุวรรณ ซึ่งสื่อโซเชียล�ได้เผยแพร่ความเดือดร้อนและทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต โดยบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านที่ถูกสร้างขึ้นตามโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ๒๕ จังหวัดภาคกลาง” ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๒๑ วัน โดยชุดทหารช่างจาก�กองพลพัฒนาที่ ๑ ในช่วงการก่อสร้างมีชุดช่างจิตอาสาและภาคเอกชน ร่วมกันบริจาควัสดุที่ใช้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยเมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๖๒ พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ในฐานะผู้แทนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ร่วมกับทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนโครงการ ได้จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัว นางสาว พลอยฯ โดยมี�ภาคส่วนต่างๆ มอบสิ่งของที่จำเป็น รวมถึงทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพให้อีกด้วย ซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลหอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้หน่วยงานราชการจะประสานในเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชน แนะนำอาชีพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ต่อไป
ทั้งนี้ ครอบครัวของ นางสาว พลอยฯ มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเผาถ่าน ต้องดูแลพ่อที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและน้องอีก ๓ คน บ้านเดิมมีลักษณะเป็นเพิงพักผุพัง ไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก หลังจากที่มีการนำเสนอผ่านโซเชียล ทำให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา�ร่วมกันดูแลช่วยเหลือ

 

 

 

สำหรับกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๑ นำศักยภาพของหน่วยทหารช่าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฯ �มาดำเนินการให้กับครอบครัวนี้ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้สร้างและปรับปรุง พร้อมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ไปแล้ว ๑๕๓ หลัง และยังคงสานต่อการช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ที่มุ่งให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการดูแล แบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน อันจะทำให้เกิดความสุขในสังคมไทยอย่างแท้จริง
............................. ๓๐ พฤศจิกายน ๖๒ 

 

30 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 966 ครั้ง

Engine by shopup.com