การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี 2563

 

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน

เข้ารับราชการทหารกองประจำการปี 2563


ทหารกองเกิน ซึ่งอยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือน เม.ย. 63 ผู้ใดที่เห็นว่าตนเองมีโรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตในที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ ให้ไปขอรับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก22 แห่ง ทั่วประเทศ (โรงพยาบาลใดก็ได้ ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62- 25 ก.พ. 63 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นห้วงเวลาที่กำหนด จะดำเนินการตรวจโรคก่อนตรวจเลือกฯ ให้ไม่ได้ แต่ทหารกองเกินสามารถนำผลการตรวจโรคของแพทย์จากโรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลอื่นไปแสดงต่อกรรมการแพทย์ในวันตรวจเลือกฯ เพื่อประกอบการวินิจฉัยได้

 

 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1.กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรัษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หมายเลขโทรศัพท์  02-223-3259 ,02-223-3421 หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tdc.mi.th , http://sassadee.rta.mi.th และ Facebook กองการสัสดี
2.แผนกสรรพกำลังกองทัพภาคที่ 1-4 3.ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก ทุกหน่วย 4.สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด 5.หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ

 

 

โรงพยาบาลในสังกัด ทบ. จำนวน 22 แห่ง ประกอบด้วย
ภาคกลาง ( 5 แห่ง )  รพ.พระมงกุฎเกล้า , รพ.อานันทมหิดล , รพ.ค่ายธนรัชต์ , รพ.ค่ายสุรสีห์ และ รพ.ค่ายดิดศร
ภาคตะวันออก ( 3 แห่ง  )รพ.ค่ายจักรพงษ์ , รพ.รร.จปร. และ รพ.ค่ายนวมินทราชินี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 5 แห่ง ) รพ.ค่ายสุรนารี , รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ , รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน , รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม และ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ภาคเหนือ ( 6 แห่ง ) รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , รพ.ค่ายจิรประวัติ , รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี , รพ.ค่ายกาวิละ , รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช และ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ภาคใต้ ( 3 แห่ง ) รพ.ค่ายวชิราวุธ , รพ.ค่ายเสนาณรงค์ และ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 21713 ครั้ง

Engine by shopup.com