734446766621038

“Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge”

 

 

 

THAILAND  SMART  SOLDIER  STRONG  MAN  CHALLENGE 1st

สานพลังไทย  ใจมั่นคง  ครั้งที่ ๑

 

กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดกิจกรรม “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge”

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทบ. ผ่านกิจกรรมกีฬาทางทหารประยุกต์ 

ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานของทบ.

อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติของเยาวชนให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ  รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร

 

 

 

การจัดทีมประกอบด้วย ชายไทย อายุ ๑๘ – ๒๓ ปี จำนวน ๔ คน และกำลังพล  อายุ ๑๘ – ๒๓ ปี จำนวน ๒ นาย

จากหน่วยทหารในพื้นที่ (รวม ๑ ทีม มีสมาชิก ๖ ท่าน) โดยรับสมัครถึงวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๒

         

การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๙ ฐาน  โดยจะคัดเลือกตัวแทนพื้นที่ ทภ. จำนวน  ๕ ทีม

ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด เข้าร่วมชิงชนะเลิศในระดับ ทบ.

 

 

 

ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันดังนี้

  • การแถลงข่าวจัดการแข่งขัน วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐  ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ บก.ทบ.
  • คัดเลือกพื้นที่ ทภ.๑ ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๖ ส.ค. ๖๒  ณ ร.๑๙ พัน.๒
  • คัดเลือกพื้นที่ ทภ.๒ ระหว่างวันที่  ๘ – ๙ ส.ค. ๖๒  ณ ร.๒๓ พัน.๑
  • คัดเลือกพื้นที่ ทภ.๓ ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓ ส.ค. ๖๒  ณ ร.๑๔ พัน.๒
  • คัดเลือกพื้นที่ ทภ.๔ ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐ ส.ค. ๖๒  ณ ร้อย.ฝรพ.๔
  • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๐ ทีม แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ก.ย. ๖๒  ณ รร.จปร.  จ.นครนายก

 

 

ทีมที่ได้รับคัดเลือกทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  กิจกรรมปฏิญาณตนทำความดี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง ร่วมกับ นนร.จปร. ผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากประชาชน  

โดยมีรางวัลการแข่งขัน ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลจาก  ผบ.ทบ.  พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล  ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ เพจ สานพลังไทย ใจมั่นคง

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87-471652270265440/

23 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 2762 ครั้ง

Engine by shopup.com