“โคก หนอง นา”

“โคก หนอง นา”

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมเยาวชนรักชาติ (รุ่นที่ 6) เพื่อสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสร้างความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา เพื่อระลึกถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงถ่ายทอด และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อสร้างความสำนึกรักในสถาบัน ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ประชาชน และเพื่อให้เยาวชนในชาติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด สร้างอาชีพ และสร้างสำนึกรักในสถาบันหลักของแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา ป.1 พัน.11 รอ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 309 ครั้ง

Engine by shopup.com