ทบ.หนุนนโยบายเปิดประเทศเต็มที่ ดูแลชายแดน อุดหนุนผลผลิตเกษตรกร ส่วนฝึกทหารใหม่เน้นป้องกันโควิด เสริมสร้างกำลังใจ

ทบ.หนุนนโยบายเปิดประเทศเต็มที่ ดูแลชายแดน อุดหนุนผลผลิตเกษตรกร ส่วนฝึกทหารใหม่เน้นป้องกันโควิด เสริมสร้างกำลังใจ

ในการประชุมสถานการณ์ประจำวันด้วยระบบออนไลน์ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึง สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน หน่วยทหารของกองทัพบกยังคงบูรณาการกับทุกภาคส่วนดูแลประชาชน ป้องกันผลกระทบระยะสั้น โดยเฉพาะชะลอการพังทลายของเขื่อนริมตลิ่ง ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยได้กลับเข้าใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยทหารวางแผนการช่วยเหลือตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และการเกิดอุทกภัยในภาคใต้ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด
ส่วนการที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ และในพื้นที่ชายแดนกองทัพบกได้ดำเนินมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังในทุกพื้นที่นั้น ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่าภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก มีความสำคัญ และมีนโยบายที่จะจัดหาและสนับสนุนยุทโธปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศดังกล่าว โดยปัจจุบันการใช้กำลังทหาร เสริมด้วยเครื่องมือพิเศษและสัตว์ต่าง สุนัขทหาร เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับบูรณาการทุกภาคส่วนนำสู่ต้นตอขบวนการนำพาแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศนั้น โดยเฉพาะสุนัขทหาร ซึ่งถือว่าเป็น “ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่มีชีวิต” สามารถช่วยในการปฏิบัติภารกิจได้เป็นอย่างดี กองทัพบกจะใช้ศักยภาพดังกล่าวเพื่อให้ภารกิจมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้มอบให่หน่วยทหารในทุกพื้นที่เข้าช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในทุกจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตมีจำนวนมาก รวมทั้งการสนับสนุนร้านค้ารายย่อย นำไปประกอบเลี้ยงในหน่วยทหาร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลที่มีความต้องการวัตถุดิบในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะด้านอาหาร
สำหรับเดือน พ.ย. 64 ที่กองทัพบกดำเนินการรับทหารใหม่นั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้ย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ดำรงความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal prevention) อย่างเคร่งครัด ในช่วงการกักตัว 14 วัน ก่อนเข้ารับการฝึก ดูแลเรื่องสภาพความเป็นอยู่ด้านกายภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทัพบก ประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจในชาติไทย สัมพันธภาพกับผู้บังคับหน่วย การสื่อสารกับครอบครัวทหารใหม่เพื่อให้ทหารกองประจำการมีความรู้สึกอบอุ่นใจว่ากองทัพบกเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่จะให้การดูแลและบ่มเพาะให้เป็นทหารของชาติที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจต่อไป
........................................
1 พฤศจิกายน 2564
 
 

02 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 19 ครั้ง

Engine by shopup.com