กองทัพบกแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ

กองทัพบกแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ

โดยสถานการณ์ด้านไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ดีขึ้นอย่างชัดเจน กองทัพบกได้จัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยได้จัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเชิงรุกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

- ยุทธศาสตร์การป้องกันไฟป่า

- ยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อเพลิง

- ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่า

- ยุทธศาสตร์การดับไฟป่า

รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชีวัด ที่สำคัญคือจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง, จำนวนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าลดลง และจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot)ลดลง โดยภาพรวาม กองทัพบกจะดำรงค์ความต่อเนื่องในการใช้ศักยภาพ ทั้งในด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนภาระกิจพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถ

 

23 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com