กองทัพบกสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่

กองทัพบกสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ(โควิด19) ยังคงทวีความรุนแรงไปทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งบูรณาการ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว ในส่วนของกองทัพบก พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.มีนโยบายให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการสนับสนุนทุกส่วน ล่าสุดสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ทางจังหวัดได้เตรียมพื้นที่ไว้ 8 ศูนย์ สามารถรองรับ การพักอาศัยได้กว่า 2,000 เตียง ปัจจุบันกองทัพบกได้สนับสนุน และติดตั้ง สิ่งอุปกรณ์ ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ 1-4 ซึ่งประกอบด้วย เตียงโครงเหล็กพร้อมที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม และมุ้ง จำนวน 2,000 ชุด นอกจากนี้ได้มีการหารือร่วมกับทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อปรับแผนการควบคุมพื้นที่ การจัดวางกำลัง สนับสนุนศูนย์สาครทั้ง 8 แห่ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมไปถึงการตั้งจุดตรวจร่วม เพื่อคัดกรองการข้ามจังหวัด ตามข้อกำหนดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) โดยกองทัพบกได้กำชับให้ มทบ.16, กรมทหารสื่อสารที่ 1 ได้ปฏิบัติอย่างรัดกุมตามแนวทางของ ศบค. ครอบคลุมทั้งเรื่องการวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการ สอบถามความจำเป็นสถานที่ปลายทาง และเอกสารรับรองการเดินทาง พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติของแต่ละจังหวัดควบคู่ไปด้วย สำหรับภาพรวมการปฏิบัติงานในปัจจุบัน กองทัพบกได้จัดกำลังพล จากกรมทหารสื่อสารที่ 1, มณฑลทหารบกที่ 16 และ กอ.รมน.จ.สมุทรสาคร พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การประสานงานที่กองอำนวยการร่วม การเฝ้าระวังพื้นที่ควบคุมและการลาดตระเวนโดยรอบตลาดกลางกุ้งตลอด 24 ชั่วโมง การช่วยลงทะเบียนซักประวัติเพื่อคัดแยกบุคคลที่ตลาดกลางกุ้งเตรียมย้ายไปพักที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 1-3 การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาด 9 จุดตรวจ รอบพื้นที่จังหวัด การจัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้ารับ-ส่งผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคุมตลาดกลางกุ้งย้ายไปพักที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 1-3 รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่และรักษาความปลอดภัยศูนย์ห่วงใยคนสาคร 1-3 นอกจากนี้ได้เข้าจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ 4-8 ทั้งด้านการทำความสะอาด การปรับปรุง การวางแผนรักษาความปลอดภัย ควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรค ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด กองทัพบกตระหนักดีว่ากำลังพลมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ จึงได้กำหนดแนวทางพิทักษ์พล โดยนอกจากจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมแล้ว เมื่อกลับเข้าหน่วยทหารจะมีการทำความสะอาดล้างฆ่าเชื้อหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ควบคู่ไปกับการตรวจร่างกายกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลาอีกด้วย

20 มกราคม 2564

ผู้ชม 61 ครั้ง

Engine by shopup.com