Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 2

Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 2

มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างเครือข่ายขยายผล ด้วยการบูรณาการร่วมในการสนับสนุน การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร นักศึกษาวิชาทหาร และเยาวชนผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การทดสอบร่างกายที่เกิดการประยุกต์ขึ้นมาใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปรับเปลี่ยนท่าทีทัศนคติของเยาวชนให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของกองทัพบกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน คือ กิจกรรมการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทีมอุดมการณ์ความรักชาติและแนวคิด “ทำความดีเพื่อส่วนรวม” กิจกรรมการแข่งขันทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบรูปแบบใหม่ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ผ่านสถานี ทดสอบร่างกายและจิตใจ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการทำ CPR และกิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 90 ครั้ง

Engine by shopup.com