โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19

เดินหน้า “โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-๑๙” ใช้พื้นที่ ๓๐ ฟาร์ม ใน ๑๗ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดูแล ช่วยเหลือประชาชน ให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบกับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง ในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชน จากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระราชานุญาต นำโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๓๐ ฟาร์ม จากทั้งหมด ๖๑ ฟาร์ม มาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้มีอาชีพลี้ยงครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้ชื่อ
“โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-๑๙” ระยะเวลาดำเนินการ (๒๐ สัปดาห์) ระหว่าง ๔ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีก ๑๖ หน่วยงาน ร่วมน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดทำป็นฟาร์มตัวอย่างฯ ทั้งหมด ๓๐ ฟาร์ม ๑๗ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย แหล่งรายได้สามารถใช้เป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 560 ครั้ง

Engine by shopup.com